22/03/2018

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Kamate na zajmove između povezanih osoba, sukladno čl. 14. Zakona o porezu na dobit i čl. 37. Pravilnika o porezu na dobit, odnose se na zajmove između […]
05/10/2017

Isplate stipendija učenicima i studentima

Člankom 9. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2525.html i člankom 6. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_10_289.html propisani su primici na koje […]
03/07/2017

Verifikacija podataka o poslovnim prostorima

Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 115/16) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2532.htmlkoje su stupile na snagu 1. srpnja 2017. godine propisuju obvezu za sve obveznike fiskalizacije […]
13/03/2017

Porezna zastara prema odredbama novog Općeg poreznog zakona (NN 115/16)

Najvažnije promjene vezane uz poreznu zastaru jesu ukidanje relativne zastare i uvođenje jedinstvenog roka zastare od 6 godina s namjerom jednakog reguliranja obveza s osnove poreza […]