Isplate stipendija učenicima i studentima

Verifikacija podataka o poslovnim prostorima
03/07/2017
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba
22/03/2018
Show all

Člankom 9. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2525.html i člankom 6. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_10_289.html propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak, a između ostalih to su:

  • stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje do 1.750,00 kn mjesečno,
  • stipendije studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama do 4.000,00 kn mjesečno,
  • stipendije studenata za redovito školovanje za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske i stipendije iz proračuna Europske unije, te
  • športske stipendije do 1.750,00 kn mjesečno.

U praksi se često susreće pitanje oporezivanja isplate više različitih vrsta stipendija istovremeno te primitka istovrsne stipendije od dva ili više isplatitelja, pa u nastavku razmatramo različite slučajeve.

Pravilnikom je propisano da se neoporezivi iznos stipendije za redovno školovanje do 1.750,00 kn mjesečno i neoporezivi iznos stipendije za izvrsna postignuća do 4.000,00 kuna mjesečno međusobno isključuju. U slučaju da student prima obje stipendije, može se priznati neoporezivi dio od 4.000,00 kn dok bi stipendija u iznosu od 1.750,00 kn bila u cijelosti oporeziva kao drugi dohodak, bez obveze obračuna doprinosa.

Istovremeno, pravo na neoporezivu isplatu državnih stipendija ne isključuje pravo na neoporezivu isplatu stipendija za redovno školovanje koje, uz ispunjavanje propisanih uvjeta, ne podliježu oporezivanju do iznosa od 1.750,00 odnosno do iznosa od 4.000,00 kuna mjesečno za izvrsna postignuća. Propisani uvjet za primitak druge neoporezive stipendije jest da za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju druga stipendija nije financirana iz javnih izvora već iz ostalih izvora (daju je pravne osobe, obrtnici, slobodna zanimanja). Navedeno znači da student, osim državne stipendije može neoporezivo primati i stipendiju za redovno školovanje u iznosu od 1.750,00 kn koju mu isplaćuje pravna osoba.

Športske stipendije koje se isplaćuju prema posebnim propisima do 1.750,00 kn, državne stipendije i stipendije za redovno školovanje međusobno se ne isključuju u svrhu priznavanja neoporezivog iznosa. To znači da se učeniku ili studentu, u tijeku godine može istovremeno neoporezivo isplatiti državna stipendija, športska stipendija do 1.750,00 kn mjesečno te stipendija za izvrsna postignuća do 4.000,00 kn mjesečno.

Međutim, ako učenik ili student u poreznom razdoblju prima istovrsnu stipendiju (redovnu ili za izvrsna postignuća ili športsku) od dva ili više isplatitelja, neoporezivi iznos stipendije utvrđuje se od ukupnog iznosa isplaćenog po toj osnovi.

Na primjer, student koji prima redovnu stipendiju od dvije pravne osobe po 1.200,00 kn, ukupno 2.400,00 kn, neoporezivo će primiti 1.750,00 kn dok će preostali iznos od 650,00 kn biti oporeziv. U navedenom slučaju učenik ili student čiji ukupan iznos isplaćenih stipendija prelazi propisani neoporezivi iznos, obvezan je isplatitelju prije isplate stipendije dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) ili pisanu izjavu o isplaćenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja.

Novčani iznos stipendije isplaćuje se na žiro-račun studenta ukoliko se radi o oporezivoj stipendiji ili na tekući račun studenta ukoliko se radi o neoporezivoj stipendiji.

Važno je napomenuti da učenik ili student može biti uzdržavani član roditeljima ili drugim osobama koje su određene kao njegovi skrbnici pod uvjetom da njegovi oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini.

Darka Cecić
Darka Cecić
Darka Cecić je ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor i predavač na seminarima sa poreznom tematikom i financijskim izvještavanjem sa preko 25 godina iskustva rada u računovodstvu i reviziji. Kontinuirano unapređuje znanje brojnim edukacijama u zemlji i inozemstvu. Iskustvo je stekla na revizijama financijskih izvještaja malih, srednjih i velikih društava različitih sektora i međunarodnih grupa.

Comments are closed.