Porezna zastara prema odredbama novog Općeg poreznog zakona (NN 115/16)

Verifikacija podataka o poslovnim prostorima
03/07/2017
Show all

Najvažnije promjene vezane uz poreznu zastaru jesu ukidanje relativne zastare i uvođenje jedinstvenog roka zastare od 6 godina s namjerom jednakog reguliranja obveza s osnove poreza i doprinosa. Tako se zastara za doprinose više ne uređuje Zakonom o doprinosima već postupke provodi Porezna uprava prema odredbama Općega poreznog zakona.https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2519.html

Na nastup zastare prava na utvrđivanje i naplatu po službenoj dužnosti dužna su paziti prvostupanjska porezna tijela do donošenja i dostave poreznog rješenja i drugostupanjska tijela do donošenja i dostave rješenja o žalbi, a rješenje doneseno nakon nastupa zastare je nezakonito.

Novost je i odredba koja propisuje da ako porezni obveznik podmiri poreznu obvezu nakon nastupa zastare, ima pravo na povrat plaćenog poreza i pravo na kamate od dana podnošenja zahtjeva.

U pogledu otpisa dospjelog poreznog duga, sukladno čl. 148. OPZ-a, dug za koji je s 1. siječnjom tekuće godine nastupila zastara prava na naplatu sistemski se otpisuje iz poreznih evidencija, a isto vrijedi i za pravo na potraživanje više plaćenog poreza.

Važno je i napomenuti da postupci za utvrđivanje zastare započeti po zahtjevu poreznog obveznika prema odredbama starog OPZ-a (NN 147/08 do 44/16) u kojima je do 1. siječnja 2017. nastupila relativna zastara (3 godine) dovršit će se prema odredbama tog Zakona, dok će se postupci u kojima je do 1. siječnja 2017. nastupila apsolutna zastara (6 godina) dovršiti prema odredbama novog Zakona.

Darka Cecić
Darka Cecić
Darka Cecić je ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor i predavač na seminarima sa poreznom tematikom i financijskim izvještavanjem sa preko 25 godina iskustva rada u računovodstvu i reviziji. Kontinuirano unapređuje znanje brojnim edukacijama u zemlji i inozemstvu. Iskustvo je stekla na revizijama financijskih izvještaja malih, srednjih i velikih društava različitih sektora i međunarodnih grupa.

Odgovori