Novi neoporezivi primici od 1.9.2019.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba
22/03/2018
Porezne izmjene od 1. siječnja 2021.
27/12/2020
Show all

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_80_1672.html koji stupa na snagu od 1. rujna 2019. godine uvedeni su novi neoporezivi primici koje poslodavci mogu isplatiti svojim zaposlenicima te fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za sebe osobno. Tako se porez na dohodak neće plaćati na:

  • troškove smještaja radnika nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca bez obzira da li je poslodavac ugovorio smještaj ili je radnik sam sklopio ugovor o najmu. Troškovi smještaja su priznati do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem najmodavcu ili na račun radnika.
  • troškove prehrane radnika do 5.000,00 kn godišnje paušalno u bilo koje vrijeme (jednokratno ili mjesečno do 416,00 kn) na račun radnika ili do 12.000,00 kn godišnje uz uvjet da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Ova dva troška se međusobno isključuju na nivou godine.
  • troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika do visine stvarnih izdataka a temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi.
  • podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema posebnim propisima Ministarstva turizma u iznosu do 2.500,00 kn godišnje.

Stupanjem na snagu ovih izmjena Pravilnika ukidaju se odredbe o neoporezivim primicima sezonskih radnika za trošak smještaja i prehrane jer se novi neoporezivi primici odnose na sve zaposlenike.

Također, nakon više od 20 godina Pravilnikom je povećan neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu sa 170,00 kn na 200,00 kn, a pola dnevnice za putovanje u trajanju od 8 do 12 sati dnevno iznosit će 100,00 kn.

Darka Cecić
Darka Cecić
Darka Cecić je ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor i predavač na seminarima sa poreznom tematikom i financijskim izvještavanjem sa preko 25 godina iskustva rada u računovodstvu i reviziji. Kontinuirano unapređuje znanje brojnim edukacijama u zemlji i inozemstvu. Iskustvo je stekla na revizijama financijskih izvještaja malih, srednjih i velikih društava različitih sektora i međunarodnih grupa.

Comments are closed.