SERVICES

REVIZIJA

Usluge revizije obavljamo sukladno Zakonu o reviziji, međunarodnim revizijskim standardima i Međunarodnim standardima kontrole kvalitete (MSKK 1).

Nudimo usluge:

 • Izrada računovodstvene politike prema specifičnim potrebama svakog klijenta
 • Vođenje dnevnika i glavne knjige
 • Analitički salda konti kupaca i dobavljača, otvorene stavke
 • Dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije
 • Robno-materijalno knjigovodstvo
 • Kunska i devizna blagajna
 • Obračun PDV-a i vođenje poreznih evidencija (URA,IRA)
 • Obračun poreza na potrošnju, trošarine
 • Izrada godišnje porezne prijave
 • Završni račun i izrada godišnjih financijskih izvještaja
 • Izrada bilješki i izvještaja o novčanim tijekovima
 • Izrada statističkih izvještaja
 • Izvještavanje HNB-a

USLUGE REVIZIJE

Revizije financijskih izvještaja
Revizije konsolidiranih financijskih izvještaja grupa
Revizije po Zakonu o trgovačkim društvima (osnivanja društva, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, pripajanje, spajanje i podjela)
Revizije po posebnim propisima
Uvid u financijske izvještaje (trgovačka društva, neprofitne organizacije)
Izražavanja uvjerenja i povezanih usluga (dogovoreni postupci, revizije poslovanja)
Klijenti dobivaju podršku koja počinje prije kraja poslovne godine stoga na vrijeme imaju informacije o mogućim problemima koje trebaju otkloniti do sastavljanja financijskih izvještaja.
Izvješća revizije možemo, po potrebi, izraditi i na engleskom jeziku.

RAČUNOVODSTVO

Kroz dugi niz godina stekli smo značajno iskustvo u vođenju poslovnih knjiga iz raznih djelatnosti uključujući graditeljstvo, proizvodnju, trgovinu, turizam, IT usluge i ostalo.

USLUGE UKLJUČUJU:

 • Izrada računovodstvene politike prema specifičnim potrebama svakog klijenta
 • Vođenje dnevnika i glavne knjige
 • Analitički salda konti kupaca i dobavljača, otvorene stavke
 • Dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije
 • Robno-materijalno knjigovodstvo
 • Kunska i devizna blagajna
 • Obračun PDV-a i vođenje poreznih evidencija (URA,IRA)
 • Obračun poreza na potrošnju, trošarine
 • Izrada godišnje porezne prijave
 • Završni račun i izrada godišnjih financijskih izvještaja
 • Izrada bilješki i izvještaja o novčanim tijekovima
 • Izrada statističkih izvještaja
 • Izvještavanje HNB-a
Cijena naših usluga ovisi o djelatnosti klijenta, količini dokumentacije za obradu, broju zaposlenika i eventualnim dodatnim uslugama prema dogovoru.

U konačnici cijena se formira prema obujmu našeg angažmana.

Usluge računovodstva obavljamo u skladu sa Zakonom o računovodstvu i poreznim propisima te ovisno o veličini i zahtjevima klijenta po Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja (HSFI) ili Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS).

Obračun plaća

Usluge obračuna plaća obavljaju se u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o porezu na dohodak i drugim propisima koji uređuju područje plaća i ostalih primanja.

Usluge uključuju:

 • Prijave/odjave zaposlenika putem e-HZMO i e-HZZO
 • Kadrovska evidencija
 • Usluge obračuna plaća i naknada plaća
 • Izračun drugog dohotka
 • Izrada JOPPD obrazaca i slanje putem e-Porezna
 • Priprema sepa naloga za internet bankarstvo
 • Izrada potvrda o primanjima zaposlenicima

Dodatna administracija

Oslobodite dio svog vremena za važnije stvari!

Za Vas možemo obaviti:

 • Platni promet
 • Fakturiranje
 • Obračun kamata
 • Obračun putnih naloga
 • Izrada dokumentacije za kredite kod poslovnih banaka
 • Managerski izvještaji (mjesečno, kvartalno ili po potrebi)

SAVJETOVANJE

Tumačenje poreznih propisa u okruženju čestih izmjena zakona zahtjeva kontinuirano praćenje i pouzdanu informaciju za pravilnu primjenu novih propisa, za što poduzetnici najčešće nemaju dovoljno vremena ni resursa.

Savjetodavne usluge obuhvaćaju:

 • Porezno planiranje
 • Tumačenja i primjenu poreznih propisa
 • Stručno kontinuirano nadgledanje financijsko-računovodstvenog poslovanja
 • Definiranje načina knjiženja pojedinih poslovnih događaja
 • Tumačenje računovodstvenih propisa i standarda izvješćivanja (HSFI i MSFI)
 • Kreiranje računovodstvenih politika društva prema specifičnostima svakog klijenta
 • Optimalizacija bilančne strukture radi budućih zaduživanja
 • Izrada izvještaja za potrebe menadžmenta
Kod poreznog i poslovnog savjetovanja, pomažemo kod optimalizacije poslovanja povezivanjem poreznih i računovodstvenih propisa, a klijente pravovremeno obavještavamo o izmjenama zakonskih odredbi i mogućem utjecaju na njihovo poslovanje.

OSTALE USLUGE

Ostala područja u kojem naši stručnjaci mogu pomoći ako nemate dovoljno vlastitih resursa.

Savjetodavne usluge obuhvaćaju:

 • Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Računovodstvena forenzika
 • Financijski i porezni due dilligence
 • Procjena vrijednosti poduzeća
 • Poslovni planovi i investicijski elaborati
 • Analiza financijskih izvještaja
 • Osnivanje društva
Kod poreznog i poslovnog savjetovanja, pomažemo kod optimalizacije poslovanja povezivanjem poreznih i računovodstvenih propisa, a klijente pravovremeno obavještavamo o izmjenama zakonskih odredbi i mogućem utjecaju na njihovo poslovanje.

Forum revizija d.o.o.

je revizijsko društvo koje pruža usluge s područja revizije uključujući zakonsku reviziju financijskih izvještaja, reviziju reinvestiranja dobiti, reviziju u postupku predstečajne nagodbe, usluge interne revizije, usluge procjene vrijednosti poduzeća, uvide u poslovanje i druge usluge s izražavanjem uvjerenja.

Specijalizirani smo za savjetodavne usluge s područja računovodstva i poreza, usluge računovodstvene forenzike, vještačenja, prijenosa gospodarske cjeline, pregleda poslovnih knjiga i sustava internih kontrola.

Prednost našeg rada je pristup koji vodi do dugoročnog partnerskog odnosa.